Deprecated: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/tielemansschilderwerken.nl/httpdocs/wp-content/themes/blocksy/inc/components/blocks/blocks-fallback.php on line 16

Bijlage: Algemene Voorwaarden 112018, Tielemans Schilderwerken
Wij werken graag voor u, zonder moeilijke bepalingen, maar gewoon op basis van 10 heldere
afspraken. Deze afspraken hanteren wij als algemene voorwaarden en gelden zowel voor
overeenkomsten met particuliere- als met zakelijke opdrachtgevers. Op al onze overeenkomsten zijn
onderstaande voorwaarden van toepassing.
1. We geven duidelijk inzicht in alle te verwachten kosten
Al onze aanbiedingen c.q. offertes zijn vrijblijvend en worden gezien als een ondeelbaar geheel.
Indien sprake is van andere wensen of uitbreidingen zullen wij u een nieuw of aanvullend aanbod
doen. Al onze aanbiedingen zijn prijs vast en zijn uitsluitend geldig binnen de gestelde
geldigheidstermijn op de offerte. Mocht iets niet duidelijk zijn of u merkt onvolkomenheden op, dan
heeft u de plicht deze aan ons te melden alvorens u ons een opdracht verstrekt.
2. Wanneer u ons een opdracht verstrekt
Indien u aanvang laat maken met het uitvoeren van het werk is de opdracht c.q. order door u
aanvaard. Indien u ons aanbod bevestigt, dan is deze altijd bindend en kan niet worden herroepen.
Alléén als de order nog niet is aanvaard kunnen deze 10 heldere afspraken door u worden verworpen,
in dat geval verlangen wij van uw zijde een nieuwe overeenkomst, welke pas geldig wordt verklaard
als deze door ons wordt ondertekend.
3. Aanvang van het werk
U dient ervoor te zorgen dat het werk zonder enige obstructie kan worden uitgevoerd. U dient zorg te
dragen voor de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de
overige voor het werk benodigde gegevens. U verschaft ons gratis aansluitingsmogelijkheden voor de
tijdens het werk benodigde nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). Indien er voorbereidende
zaken door derden moeten worden uitgevoerd, dienen deze eerst volledig te zijn opgeleverd alvorens
wij aanvangen met de overeengekomen werkzaamheden.
4. Meer- en minderwerk
We geven meerwerk of onvoorziene tegenvallers tijdig aan. Dit zijn extra kosten die niet specifiek aan
u zijn aangeboden in de offerte maar wel noodzakelijk zijn om het werk te kunnen uitvoeren. Het gaat
hierbij om zaken als onvoorziene omstandigheden, obstructies of extra wensen welke u door ons wilt
laten uitvoeren. U zult van ons een voor deze werkzaamheden een aparte (meerwerk) factuur
ontvangen.
5. Wanneer het werk is voltooid en door u wordt aanvaard
Wij melden u wanneer het werk is voltooid en we sturen u de eind factuur. Het werk wordt als
opgeleverd beschouwd wanneer u het werk accepteert en binnen 2 weken geen gebreken meldt of
wanneer u de eindfactuur heeft betaald. Wanneer er sprake is van een vooraf overeengekomen
opleveringsdatum wordt het werk voltooid op of omstreeks deze datum. De opleverdatum kan uitlopen
door overmacht, obstructie, niet tijdige betaling en/of tussentijdse wijzigingen in de opdracht. Indien
daarvan sprake is zijn wij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de
opleverdatum.
6. Garantie
Wij garanderen u dat het aan ons opgedragen werk deugdelijk zal worden uitgevoerd en zal voldoen
aan de toepasselijke normen en praktijkrichtlijnen. Wij geven 1 jaar garantie op ons werk m.u.v.
schilderwerk donkere kleuren. De termijn van garantie gaat in op de dag van oplevering. Er kan alleen
aanspraak op garantie worden gedaan indien aan alle betalingsverplichtingen zijn voldaan. Indien
garantie door producten van toeleveranciers worden opgegeven, beperken wij ons tot de garantie voor
het toepassen van het product. Dit houdt in dat wanneer garantie van een product wordt geclaimd de
benodigde hersteltijd van/met dat product niet onder de garantie valt. Buiten de garantie vallen
onvolkomenheden in het opgeleverde werk, die de deugdelijkheid en functionaliteit van het werk niet
aantasten. Hetzelfde geldt voor gebreken die ontstaan door andere oorzaken welke niet toe te
rekenen zijn aan ons,
waaronder in ieder geval onjuist gebruik, vandalisme en extreme weersinvloeden en/of door u zelf
geleverde producten of adviezen.

Tielemans Schilderwerken 06-34722731 KVK: 73445797
Citroenvlinder 39 info@tielemansschilderwerken.nl BTW: NL001110558B28
5731ZC, Mierlo www.tielemansschilderwerken.nl NL79 RABO 0336 0944 18
7. U betaalt op tijd
Betaling dient te geschieden na het ontvangen van de factuur en binnen de gestelde betalingstermijn.
Wanneer u ons niet op tijd betaalt, sturen wij u twee maal een herinnering, daarna een aanmaning.
Indien de betaling hierna niet is voldaan kunnen wij een incassoprocedure starten.
Wij behouden ons het recht voor om binnen de wettelijke kaders u rente of een verhoging te
factureren. De incassokosten eventueel vermeerderd met verhoging of rente komen voor uw rekening.
Wanneer u ons niet betaalt binnen de gestelde betalingstermijn of dat u blijk geeft dat u de
verplichtingen niet zal gaan nakomen, hebben wij het recht om de werkzaamheden op te schorten of
te ontbinden.
8. Overmacht en aansprakelijkheid
Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
wij geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen,
zoals uitval van mankracht, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of overheidsmaatregelen. U
kunt ons niet aansprakelijk stellen voor overmacht en wij zijn u nimmer verplicht schade te vergoeden
welke hieruit is voortgevloeid. U kunt ons tevens niet aansprakelijk stellen voor verlies of schade,
direct of indirect, die tijdens de uitvoering wordt toegebracht, tenzij de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld door onszelf. U draagt het risico voor verlies of schade van zaken die door u ter
beschikking zijn gesteld, dan wel op uw verzoek worden gebruikt. U vrijwaart ons van alle succesvolle
aanspraken van derden ter zake van door ons verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken
waardoor die derde schade mocht hebben geleden. Indien u enig risico heeft verzekerd, bent u
gehouden ons ter zake van dit risico te vrijwaren. Na oplevering is het risico voor u, tenzij bepaalde
zaken onder garantie vallen. Elke vordering tot schadevergoeding van u vervalt wanneer de melding
van de schade buiten de garantietermijn valt. In geval van aansprakelijkheid van ons is ons nimmer
gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan 25% van de geleden schade met een maximum van
het factuurbedrag (exclusief BTW) van het betreffende werk.
9. Eigendomsvoorbehoud
Alle gevestigde rechten met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen,
modellen en dergelijke worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd en blijven ons
eigendom. Het is u niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van ons te
dupliceren of publiceren zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Wij blijven eigenaar van geleverde
goederen, totdat u aan al uw verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Tot aan het tijdstip van
volledige betaling bent u niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden.
Indien u uw verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat u dat niet zal doen, zijn
wij gerechtigd de geleverde goederen weg te halen of weg te laten halen. U bent verplicht hiertoe alle
medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de totale aanneemsom voor iedere
dag dat u hiermee in gebreke blijft.
10. Geschillen
Wanneer er sprake is van een geschil kan de overeenkomst door ons worden ontbonden. Dit kan
wanneer u niet tijdig aan uw verplichtingen heeft voldaan of wanneer er sprake is van overmacht. U
kunt bij ons de overeenkomst ontbinden indien daartoe een gewichtige reden bestaat en wij deze
reden accepteren. In geval van ontbinding door u dient u het reeds uitgevoerde werk te betalen tegen
het door ons gebruikelijke uurtarief en materiaalprijzen. Daarnaast hebben wij het recht om
schadevergoeding te vorderen. Op elke overeenkomst tussen ons en u is het Nederlands recht van
toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter wanneer onderling geen
rechtstreekse oplossing wordt gevonden


5731ZC, Mierlo www.tielemansschilderwerken.nl NL79 RABO 0336 0944 18